Lokalizacja inwestycji

Obiweszczenie PG-6733.06.2015 (linia
elekreoenergetyczna)

Ręczno, dnia 15.07.2015 r.


PG-6733.06.2015

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w dniu 08.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza pomiarowego planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym gruntu 487/1, 483 obręb ewidencyjny Będzyn - Zbyłowice,
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w terminie 21 dni od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-514 Ręczno.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:14:59.
Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:14:59
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót