Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

GP-6220.01.2016 Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia
2018 r.

Ręczno, dn. 06.08.2018 r.

GP-6220.01.2018


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1518E na odcinku Stobnica – Trzy Morgi w zakresie wykonania nawierzchni” na terenie gminy Ręczno, na działce o numerze ewidencyjnym 790, obręb Stobnica, gm. Ręczno" z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 06.08.2018 r. wydane zostało postanowienie znak: GP-6220.01.2018 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Wójt Gminy 

Piotr Łysoń

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Wójt Gminy Ręczno z siedzibą ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wpływu inwestycji na środowisko w ramach zarządzania środowiskiem.

Informuję, że:
1. Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych strony, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe strony będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane strony zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez Wójta Gminy Ręczno przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Strona ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ręczno danych strony do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania danych strony stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto informuję, że strona ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją strony – wobec przetwarzania danych osobowych strony.

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-08-07 14:05:50 | Data modyfikacji: 2018-08-07 14:20:10.
Data wprowadzenia: 2018-08-07 14:05:50
Data modyfikacji: 2018-08-07 14:20:10
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót