Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

GP-6620.03.2018 Zawiadomienie - Obwieszczenie
(droga Ręczno-Łęg Ręczyński)

Ręczno, dn. 12.03.2018 r.

GP-6220.03.2018

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art.. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 20.02.2018 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1513E na odcinku Ręczno – Łęg Ręczyński w zakresie wykonania nawierzchni” na długości 1750 mb. na terenie gminy Ręczno, na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 464 - obręb Nowinki - Podole,
- 554, 383, 384 – obręb Łęg Ręczyński.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno, przy ul. Piotrkowskiej 5, pok. nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczb stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno (w siedzibie Urzędu Gminy, Ręczno, ul. Piotrkowska 5) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ręczno www.bip.reczno.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomieni uznaje się za doręczone po upływie 14, dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 12.03.2018

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-03-15 12:30:28 | Data modyfikacji: 2018-03-15 12:37:44.
Data wprowadzenia: 2018-03-15 12:30:28
Data modyfikacji: 2018-03-15 12:37:44
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót