Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

GP-6620.02.2017 Zawiadomienie


Ręczno, 26.01.2018 r.

 


GP-6220.02.2017

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

podaję do publicznej wiadomości, że:

dnia 26 stycznia 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2017 r. firmy Młyn PJAST Jacek Stefański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 294 – obręb Łęki Królewskie, gmina Ręczno, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 08.12.2017 r., znak pisma: WOOŚ.4240.386.2017.JKo oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, znak pisma: PPIS-ON-ZNS-440/92/2017 z dnia 19.10.2017 r. została wydana decyzja nr 01.2018, znak: GP-6220.02.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno w Ręcznie przy ul. Piotrkowskiej 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530, pok. nr 14, tel. 44 781 38 13.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ręczno www.bip.reczno.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno, Ręczno, ul. Piotrkowska 5.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

 

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:52:45 | Data modyfikacji: 2018-01-29 12:53:42.
Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:52:45
Data modyfikacji: 2018-01-29 12:53:42
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót