Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

PG-6220.02.2016 Obwieszczenie o rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Ręczno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 157,5 DJP wraz niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się hodowlą trzody chlewnej z obsady 14 DJP do obsady 171,5 DJP) na terenie działek o numerach ewidencyjnych 173, 174 w obrębie ewidencyjnym Łęki Królewskie, gmina Ręczno.

 

Ręczno, dn. 09.06.2017 r.


PG-6220.02.2016


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2015 r. zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936),
Wójt Gminy Ręczno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 157,5 DJP wraz niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się hodowlą trzody chlewnej z obsady 14 DJP do obsady 171,5 DJP) na terenie działek o numerach ewidencyjnych 173, 174 w obrębie ewidencyjnym Łęki Królewskie, gmina Ręczno.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 01.08.2016 r. przez Państwo Annę i Tomasza Moneta reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Emilię Krystek, Biuro Projektów Ekologicznych EkoProjekt, ul. Belzacka 127, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Ręczno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (właściwy do dokonania uzgodnienia).Wójt Gminy Ręczno, postanowieniem znak: PG-6620.02.2017, dnia 29.12.2016 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uzupełnieniami) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30),
- składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Ręczno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, od 12.06.2017 r. do 11.07.2017 r., na adres: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno; poczta elektroniczna – ug@reczno.pl.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ręczno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Podano do publicznej wiadomości w dniu 12 czerwca 2017 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno i na stronie internetowej www.bip.reczno.pl, w sołectwie Łęki Królewskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie oraz w sołectwie Dobreniczki.

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:51:19 | Data modyfikacji: 2017-06-09 13:56:02.
Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:51:19
Data modyfikacji: 2017-06-09 13:56:02
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót