Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie o wydaniu
decyzji

Ręczno 20.01.2016 r.

UG.6220.RO.4.2014

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.) i art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.).

Zawiadamiam

że w dniu 20.01.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie projektowej „Paskrzyn”, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, złączem kablowo - pomiarowym oraz zjazdami z dróg. Lokalizacja: Paskrzyn, gm. Ręczno, działki o nr ewidencyjnym: 18, 19, 20 , 658 , 551

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Ręczno ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30–15:30.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.) oraz art. 49 kpa – Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ręcznie: www. bip.reczno.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji.
Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-01-22 15:18:22 | Data modyfikacji: 2016-01-22 15:20:38.
Data wprowadzenia: 2016-01-22 15:18:22
Data modyfikacji: 2016-01-22 15:20:38
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót