Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

UG.6220.RO.3.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy
Ręczno

Ręczno, dn. 14.12.2015 r.


UG.6220.RO.3.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Ręczno działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA


iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku „ECO-VOLT” Jerzy Moskała Krasne 974, 36-007 Krasne dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 1 elektrowni wiatrowej o nazwie „Dęba”, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo - pomiarowym oraz zjazdami z dróg. Lokalizacja: Dęba, gm. Ręczno, działki o nr ewidencyjnym: 616,636,637,659,666 .


Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 13 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30–15:30. z możliwością wypowiedzenia się również, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o zebraniu matteriałów dowodowych do wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia budowa 1 elektrowni wiatrowej o nazwie Dęba

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:49:59 | Data modyfikacji: 2015-12-17 14:00:36.
Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:49:59
Data modyfikacji: 2015-12-17 14:00:36
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót