Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie

Ręczno, dn. 16.11.2015 r.

UG.6220.RO.4.2014


O B W I E S Z C Z E N I E
o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Ręczno


PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o ponownej procedurze z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 1 elektrowni wiatrowej o nazwie „Paskrzyn”, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, złączem kablowo - pomiarowym oraz zjazdami z dróg. Lokalizacja: Paskrzyn, gm. Ręczno, działki o nr ewidencyjnym: 18,19,20,658,551 .

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 09.10.2014 r. na wniosek TS Wind Sp. z o.o., ul. Partyzancka 161B, 95-200 Pabianice.
Raport o oddziaływaniu na środowisko został uzupełniony Aneksem nr 1 z dnia 25 czerwca 2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 21 sierpnia 2015r. oraz Aneksem nr z dnia 11 września 2015r..
W niniejszej sprawie organ przeprowadza ponowną procedurę z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na złożone przez Inwestora uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ręczno.
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi nastąpiło w dniu 25 września 2015 r., wydanym postanowieniem oznaczonym jako WOOŚ-I.4242.32.2015.MŁ.9. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb., który w dniu 22 października wydał ostateczną opinię oznaczoną jako PPIS-ON-ZNS-440/89/15 warunkującą realizację przedsięwzięcia
Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 17 listopada 2015r. Do 7 grudnia 2015 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 13 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30–15:30.
Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 w/w ustawy) w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7). Jednocześnie informuję, iż uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 w/w ustawy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.bip.reczno.pl, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie, przesłanie do sołtysów wsi (w miejscu planowanego przedsięwzięcia).

Obwieszczenie o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:08:59 | Data modyfikacji: 2015-11-17 14:22:59.
Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:08:59
Data modyfikacji: 2015-11-17 14:22:59
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót