Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Informacja o złożeniu wniosku

Informacja o złożeniu wniosku

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.1235) Wójt Gminy Ręczno informuje, że w dniu 28.10.2015 roku wpłynął wniosek DUON Dystrybucja S.A.,ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ew.462/1, 461/1, 199, 454, 453, obręb 0003 Dęba w m. Dęba-Majstry, gm. Ręczno.

Informuję, że w terminie 21 dni od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości można pisemnie składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 1.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Poniższą informację umieszcza się:


1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ręczno
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno

 

Informacja o złożeniu wniosku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:06:15 | Data modyfikacji: 2015-11-17 14:20:45.
Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:06:15
Data modyfikacji: 2015-11-17 14:20:45
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót