Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - UG.6220.RO.3.2014

Ręczno, dn.15.01.2015 r.

UG.6220.RO.3.2014

O B W I E S Z C Z E N I E
o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ręczno
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o przystąpieniu do procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 1 elektrowni wiatrowej o nazwie „Dęba”, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo - pomiarowym oraz zjazdami z dróg. Lokalizacja: Dęba, gm. Ręczno, działki o nr ewidencyjnym: 616,636,637,659,666 .

1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 13.08.2014 r. na wniosek „ECO-VOLT” Jerzy Moskała Krasne 974, 36-007 Krasne, pełnomocnik Mariusz Grot Weless Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź.
2. Wszczęcie procedury udziału społeczeństwa związane jest z przedłożeniem przez wnioskodawcę „raportu o oddziaływaniu na środowisko” dla w/w przedsięwzięcia.
3. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia.
4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ręczno, organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.
5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 13 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30–15:30.
6. W sprawie można składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
7. Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 w/w ustawy) w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7) 21 dni, od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach 15.01.2015 r. do 05.02.2015 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 13 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30–15:30.
8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ręczno. Jednocześnie informuję, iż uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 w/w ustawy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu należy odesłać na adres: Urząd Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.bip.reczno.pl, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie, przesłanie do sołtysów wsi (w miejscu planowanego przedsięwzięcia).\

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

Obwieszczenie o rozpoczęciu przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-01-16 09:11:38 | Data modyfikacji: 2015-01-16 09:43:18.
Data wprowadzenia: 2015-01-16 09:11:38
Data modyfikacji: 2015-01-16 09:43:18
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót